Про надання ТОВ «Преміум Груп Юкрейн» (далі іменованого як Реєстратор) послуг пов'язаних з реєстрацією доменних імен в мережі Інтернет, що надаються будь-якій юридичній або фізичній особі (далі іменується як Реєстрант), яка прийняла викладені в Публічній оферті (договорі) умови і оплатила послуги Реєстратора.

ПРЕДМЕТ УГОДИ

На підставі цієї Угоди, Реєстрант доручає, а Реєстратор бере на себе надання послуг, пов'язаних з реєстрацією доменних імен на ім'я Реєстранта, а Реєстрант - приймає і оплачує послуги з реєстрації, супроводу та технічної підтримки доменних імен в порядку і на умовах, які визначені цією угодою.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дана Угода носить характер публічної оферти і є еквівалентом "усної угоди", та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до статті 642 глави 53 Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов даної публічної оферти (Угоди) вважається здійснення реєстрантом платежу в рахунок оплати послуг і отримання Реєстратором відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

Реєстратор надає послуги пов'язані з реєстрацією доменних імен на підставі Угод, укладених з адміністраторами публічних доменів і іншими організаціями.

Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання послуг в рамках цієї Угоди, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання послуг регламентуються документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами, прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією щодо призначення найменувань та адрес) і Адміністраторами відповідним публічних доменів:

Сторони беззастережно погоджуються слідувати Єдиній політикі вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA відповідно наведених нижче документів:

Нове доменне ім'я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, в тому числі реєстрантом надана повна і достовірна інформація, що необхідна для реєстрації

До складу послуг пов'язаних з реєстрацією доменних імен, не входить налаштування або діагностика персонального комп'ютера, власного мережевого обладнання та програмного забезпечення Реєстранта, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

Реєстрант підтверджує, що на момент підписання договору, ні факт реєстрації доменного імені, ні використання доменного імені, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.

Зареєстрований домен, з ініціативи Реєстранта може бути видалений з реєстраційної бази достроково, при цьому повернення грошових коштів не проводиться.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Обов'язки Реєстратора

Обов'язки Реєстранта

Права Реєстратора

Права Реєстранта

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до розцінок, встановлених на момент надання Послуги.

Здійснюючи оплату Реєстрант зобов'язаний вказати в платіжному документі номер рахунку-фактури за якою здійснюється оплата.

Реєстратор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на послуги пов'язані з реєстрацією доменних імен. Датою вступу в силу нових розцінок є дата їх публікації на сайті Реєстратора. У разі зміни розцінок раніше внесена оплата за новими розцінками не перераховується.

Послуги вважаються сплаченими в момент надходження грошових коштів на поточний рахунок Реєстратора.

ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Реєстратор не несе відповідальності за терміни і можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями організації, що делегує. Також Реєстратор не відповідає за відмову організації в реєстрації домену з яких-небудь причин.

Реєстратор не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи використовуваного програмного забезпечення і устаткування. Реєстратор вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою забезпечення безперебійної і безпомилкової роботи програмного забезпечення і устаткування.

Реєстрант приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет.

Реєстрант дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання послуг пов'язаних з реєстрацією доменних імен по електронній пошті (e-mail).

Реєстратор не гарантує прийняття пошти Реєстранта від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Реєстратора не провадить прийом пошти.

Реєстратор, Адміністратор доменної зони і Оператор реєстру не несуть відповідальності за наслідки використання, невикористання або неправомірного використання доменних імен реєстрантом в тому числі перед третіми особами. Реєстратор, Адміністратор доменної зони і Оператор реєстру не можуть бути притягнуті до судових спорів щодо доменних імен.

МОМЕНТ ВСТУПУ В СИЛУ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

Угода набуває чинності з моменту оплати і діє до моменту виконання Реєстратором і реєстрантом своїх зобов'язань по ньому.

Угода укладається строком на один рік з автоматичним продовженням на наступний рік, за умови відсутності взаємних претензій.

З моменту укладання Угоди всі попередні усні та письмові домовленості між Реєстратором і реєстрантом, які стосуються предмета Угоди, втрачають силу.

Угода вважається розірваною в разі подання ініціатором розриву заяви про це іншій стороні. Заява може надсилатися поштою на адресу іншої сторони, або факсом. Регістрант має право на розірвання угоди в односторонньому порядку лише у випадках відсутності заборгованості перед Реєстратором.

Угода залишається в силі в разі зміни реквізитів сторін, зміни їх статутних документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власників та організаційно-правової форми.

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додатки є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Додаток №1 – Політика конфіденційності.

Додаток №2 – Згода на обробку персональних даних.